دستورات برای Dimension-Units-Zero-Suppression

دستورات برای واحد صفر خطوط اندازه گذاری در اتوکد