دستورات DesignCenter در اتوکد

دستورات DesignCenter در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با DesignCenter استفاده می شوند.