لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات سفارشی سازی محیط طراحی در اتوکد

دستورات سفارشی سازی محیط طراحی در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای سفارشی کردن محیط طراحی استفاده می شود.