دستورات ایجاد نور خورشید در اتوکد (Sun Lights)

دستورات ایجاد نور خورشید در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد و تنظیم چراغ های شبیه سازی خورشید استفاده کنید.