لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد Primitive 3D Solids در اتوکد

دستورات ایجاد Primitive 3D Solids در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد اشیاء جامد سه بعدی ابتدای استفاده می شوند.