لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد مش (Meshes) از اشیاء در اتوکد

دستورات ایجاد مش (Meshes) از اشیاء در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای تبدیل یا ایجاد مش از اشیاء دیگر استفاده می شوند.