لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای ایجاد لیدر در اتوکد Leaders

دستورات برای ایجاد لیدر در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد لیدر برای یادداشت ها و برچسب ها استفاده کنید.