لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد و اصلاح دیدگاههای مسطح در اتوکد (Flattened Views)

دستورات ایجاد و اصلاح دیدگاههای مسطح در اتوکد (Flattened Views)