لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد مش سفارشی (Custom Mesh Legacy)

دستورات ایجاد مش سفارشی 

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد مشبک های سفارشی میراث استفاده می شود.