لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات تبدیل اشیاء به مواد جامد 3D در اتوکد

دستورات تبدیل اشیاء به مواد جامد 3D در اتوکد (Converting Objects to 3D Solids)

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای تبدیل اجسام به اشیاء جامد سه بعدی استفاده می شود.