لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ساخت هندسه Construction در اتوکد

دستورات ساخت هندسه Construction در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد خطوط ساختمانی و نقاط مرجع استفاده کنید.