لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ساخت جامدات سه بعدی و سطوح از هندسه 2D در اتوکد

دستورات ساخت جامدات سه بعدی و سطوح از هندسه 2D در اتوکد (3D Solids and Surfaces from 2D Geometry)

این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد مواد جامد و سطوح سه بعدی از هندسه 2D مانند خطوط و منحنی ها استفاده می شوند.