لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ویژگیهای بلوک در اتوکد Block Attributes

دستورات ویژگیهای بلوک در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با ویژگی های بلاک استفاده می شود.