لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای خطوط اندازه گذاری زاویه ای در اتوکد (Angular Dimensions)

دستورات برای خطوط اندازه گذاری زاویه ای در اتوکد