دستورات برای خطوط اندازه گذاری Aligned در اتوکد (Aligned Dimensions)

دستورات برای خطوط اندازه گذاری Aligned در اتوکد