لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COMMANDPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COMMANDPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که پیش نمایش نتیجه احتمالی فرمان نمایش داده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 خاموش
1 بر
توجه: وقتی CommANDPREVIEW روشن است ، مقدار متغیر سیستم SELECTIONPREVIEW نادیده گرفته می شود.