لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COLORTHEME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COLORTHEME (متغیر سیستم) در اتوکد

موضوع رنگ روبان ، پالت و چندین عنصر رابط دیگر را به تاریک یا نور تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0
0 موضوع تاریک را نشان می دهد.
1 موضوع نور را نمایش می دهد.