لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک چند خطی را تنظیم می کند که حاکی از ظهور multiline است.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: استاندارد