لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMLSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMLSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض کلی یک قطعه قطعه را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000 (امپریالیستی) یا 20.0000 (متریک)

یک فاکتور مقیاس 2.0 مولتی خط را دو برابر تعریف سبک تولید می کند. یک عامل در مقیاس صفر ، قطعه قطعه را در یک خط فرو می ریزد. یک فاکتور مقیاس منفی مرتب سازی خطوط افست (یعنی کوچکترین یا بیشترین منفی در هنگام کشش چند قطبی از سمت چپ به راست) قرار می گیرد.