لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMLJUST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMLJUST (متغیر سیستم) در اتوکد

توجیه چندلایه را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

بالا

1

صفر (میانه)

2

پایین