دستور CMFADECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMFADECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار ترکیب سیاه را در تمام مدل های هماهنگی پیوست کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 60

مقادیر معتبر از 0 تا 90 است.

0 هیچ مشکی با مدل های هماهنگی ترکیب نمی شود.
0 درصد مخلوط کردن را تا 90 درصد کنترل می کند.

از CMFADECOLOR با CMFADEOPACITY استفاده کنید تا تفاوت بین هندسه ترسیم و مدلهای هماهنگی پیوست ساده تر شود.