لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMDNAMES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMDNAMES (متغیر سیستم) در اتوکد

نام دستورات فعال و شفاف را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

به عنوان مثال ، LINE’ZOOM نشان می دهد که دستور ZOOM در طی دستور LINE به طور شفاف مورد استفاده قرار می گیرد.

این متغیر برای استفاده با رابط های برنامه نویسی از قبیل AutoLISP و ActiveX Automation (در اتوکد LT موجود نیست) و دیزل طراحی شده است.

در زیر مثال ساده ای وجود دارد که نشان می دهد چگونه می توان از DIESEL برای نمایش فرمان فعلی در خط وضعیت استفاده کرد.

دستور: modemacro

مقدار جدید برای MODEMACRO ، یا. برای هیچ کدام “”: $ (getvar ، cmdnames)