دستور CMDINPUTHISTORYMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

۰ / ۰

دستور CMDINPUTHISTORYMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد مقادیر ورودی قبلی را که برای اعلان در یک فرمان ذخیره می شود ، تعیین می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۲۰

نمایش تاریخچه ورودی کاربر توسط متغیر سیستم INPUTHISTORYMODE کنترل می شود.