لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMDECHO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMDECHO (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه در هنگام عملکرد فرمان AutoLISP ، اعلانات و ورودی ها را تکرار می کند ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

خاموش می شود

1

روشن می کند