لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMDACTIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMDACTIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که یک دستور معمولی ، دستور شفاف ، اسکریپت یا جعبه گفتگو فعال است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

فرمان فعال وجود ندارد

1

فرمان معمولی فعال است

2

فرمان شفاف فعال است

4

اسکریپت فعال است

8

کادر گفتگو فعال است

16

DDE فعال است

32

AutoLISP فعال است (فقط برای یک ObjectARX قابل مشاهده است دستور تعریف شده)

64

دستور ObjectARX فعال است