دستور CLIPROMPTLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CLIPROMPTLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

تنظیم می کند که وقتی یک پنجره فرمان قفل نشده تنظیم می شود فقط خط سریع را نشان می دهد ، چند خط فوری موقت نمایش داده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

هنگامی که یک پنجره فرمان باز نشده فقط خط اعلان نمایش داده می شود ، یک تاریخچه کوتاه از آخرین درخواست ها به طور موقت از پنجره گسترش می یابد. برای مشخص کردن حداکثر تعداد خطوط برای نمایش در تاریخ فوری موقت ، مقداری از 0 – 50 وارد کنید.