لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLEANSCREENSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CLEANSCREENSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

وضعیت صفحه تمیز روشن یا خاموش را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

خاموش

1

بر