لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

لایه فعلی را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0