دستور CIRCLERAD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CIRCLERAD (متغیر سیستم) در اتوکد

شعاع دایره پیش فرض را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000

صفر بدون پیش فرض را نشان می دهد.