لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CHAMMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CHAMMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

روش ورودی را برای CHAMFER تنظیم می کند

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

به دو فاصله چمتر نیاز دارد

1

به طول و یک زاویه محکم نیاز دارد