لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CHAMFERD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CHAMFERD (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی CHAMMODE روی 1 تنظیم شده است ، زاویه چارتر را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000