لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CHAMFERC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CHAMFERC (متغیر سیستم) در اتوکد

طول CHAMMODE را بر روی 1 تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000