لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CHAMFERB (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CHAMFERB (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله CHERMODE را بر روی 0 تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000