دستور CHAMFERA (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CHAMFERA (متغیر سیستم) در اتوکد

اولین CHAMMODE را بر روی 0 تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000