لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CGEOCS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CGEOCS (متغیر سیستم) در اتوکد

نام سیستم مختصات GIS اختصاص داده شده به پرونده طراحی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: هیچ یک