دستور CGEOCS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CGEOCS (متغیر سیستم) در اتوکد

نام سیستم مختصات GIS اختصاص داده شده به پرونده طراحی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: هیچ یک