دستور CETRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CETRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح شفافیت برای اشیاء جدید را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: بر حسب لایه
بر حسب لایه مقدار شفافیت توسط لایه تعیین می شود    پیدا کردن
ByBlock مقدار شفافیت توسط بلوک تعیین می شود    پیدا کردن
0 کاملاً مات (شفاف نیست)    پیدا کردن
1-90 مقدار شفافیت به عنوان درصد تعریف شده است

برای تغییر شفافیت اشیاء موجود ، از پالت Properties یا مدیر تنظیمات لایه استفاده کنید.

توجه: شفافیت 90٪ محدود است تا از سردرگمی با لایه هایی که خاموش یا یخ زده اند جلوگیری شود.

سطح شفافیت اشیاء دریچه جدید توسط متغیر سیستم HPTRANSPARENCY کنترل می شود.