لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CELTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CELTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب مقیاس پذیری خط فعلی شیء فعلی را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

مقیاس گذاری linetype را برای اشیاء جدید نسبت به تنظیمات دستور LTSCALE تنظیم می کند. خط ایجاد شده با CELTSCALE = 2 در یک نقاشی با مجموعه LTSCALE برابر با 0.5 ، همانند خط ایجاد شده با CELTSCALE = 1 در یک نقاشی با LTSCALE = 1 ظاهر می شود.