لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

تاریخ و زمان فعلی را در قالب اعشاری کدگذاری شده ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

نمایش تاریخ و زمان به صورت اعشاری با شروع سال ، ماه و روز شروع می شود. پس از نقطه اعشار ، CDATE زمان را با استفاده از ساعت 24 ساعت نشان می دهد. به عنوان مثال ، نهمین روز فوریه سال 2006 در 3:05 بعد از ظهر به عنوان 20060209.15050000 نمایش داده می شود.