دستور CCONSTRAINTFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CCONSTRAINTFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند محدودیت های حاشیه نویسی یا پویا بر روی اشیاء اعمال می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پویا

   پیدا کردن

1

حاشیه نویسی

   پیدا کردن

وقتی این متغیر سیستم روی 0 تنظیم شود ، هنگام استفاده از دستور DIMCONSTRAINT ، به طور پیش فرض محدودیت های دینامیکی ایجاد می شوند.