لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CCONSTRAINTFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CCONSTRAINTFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند محدودیت های حاشیه نویسی یا پویا بر روی اشیاء اعمال می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پویا

   پیدا کردن

1

حاشیه نویسی

   پیدا کردن

وقتی این متغیر سیستم روی 0 تنظیم شود ، هنگام استفاده از دستور DIMCONSTRAINT ، به طور پیش فرض محدودیت های دینامیکی ایجاد می شوند.