لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CAPTURETHUMBNAILS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CAPTURETHUMBNAILS (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا و هنگامی که تصاویر کوچک برای ابزار Rewind ضبط شده است ، مشخص می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

هیچ تغییر ریز عکسها در هنگام ایجاد تغییر در خارج از SteeringWheels ایجاد نمی شوند

1 ریز عکسها پیش نمایش هنگامی که براکت روی یک قاب خالی قرار دارد ، در صورت تقاضا برای ابزار Rewind تولید می شود
2 ریزگردها پیش نمایش به طور خودکار پس از هر تغییر تغییر ایجاد می شوند