لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CANNOSCALEVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CANNOSCALEVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار مقیاس حاشیه نویسی فعلی را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000