لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CANNOSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CANNOSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام مقیاس حاشیه نویسی فعلی را برای فضای فعلی تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1: 1

فقط می توانید مقیاس نامگذاری شده ای را که در لیست مقیاس نام گذاری شده ترسیم وجود دارد وارد کنید.