لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CAMERAHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CAMERAHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

ارتفاع پیش فرض اشیاء دوربین جدید را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

ارتفاع در واحدهای ترسیم فعلی بیان شده است.