لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CAMERADISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CAMERADISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش اشیاء دوربین را روشن یا خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

هنگام استفاده از دستور CAMERA ، مقدار به 1 تغییر می یابد (برای نمایش دوربین).

0

گلیف های دوربین نمایش داده نمی شوند

1

گلیف های دوربین نمایش داده می شوند