لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CALCINPUT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CALCINPUT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا عبارات ریاضی و ثابت های جهانی در جعبه های ورودی متن و عددی ویندوز و جعبه محاوره ارزیابی می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

عبارات ارزیابی نمی شوند

1

بعد از فشار دادن Alt + Enter ، عبارات ارزیابی می شوند