لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BVHIDE در اتوکد

BVHIDE (فرمان)

اشیاء را در حالت دید فعلی یا کلیه حالت های دید در یک بلوک پویا نامرئی می کند.

 علامت

اشیاء را برای وضعیت دید فعلی نامرئی می کند. از دستور BVHIDE فقط می توانید در ویرایشگر بلاک استفاده کنید.

 

 

 

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Select objects to hide (اشیاء را برای مخفی کردن انتخاب کنید)
اشیاء را برای مخفی کردن حالت دید فعلی یا همه حالت های دید انتخاب می کند.
Hide for current state or all visibility states (مخفی کردن حالت فعلی یا همه حالت های دید)
حالت پنهان را برای مخفی کردن اشیاء انتخاب شده برای وضعیت دید “فعلی” یا “همه” مشخص می کند تا برای همه حالت های دید در تعریف بلوک مخفی شود.

BVHIDE (Command)

Makes objects invisible in the current visibility state or all visibility states in
a dynamic block definition.

Find

Makes objects invisible for the current visibility state. You can only use the BVHIDE
command in the Block Editor.

The following prompts are displayed.

Select objects to hide
Selects objects to hide for the current visibility state or all visibility states.

Hide for current state or all visibility states
Specifies ‘current’ to hide selected objects for the current visibility state or ‘all’
to hide for all visibility states in the block definition.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.