لیسپ های کاربردی اتوکد

BTRIM-Express-Tool

 

BTRIM (ابزار اکسپرس)

اشیاء را برای بلوک کردن اصلاح کنید.

علامت

روشهای دسترسی

BTRIM

منسوخ از یک بلوک (یا اشیاء موجود در یک مرجع بلوک) به عنوان مرزی برای برش اشیاء در یک نقاشی استفاده می کند.

فرمان: BTRIM

لبه برش را انتخاب کنید: بلوک را انتخاب کنید تا به عنوان لبه برش استفاده کنید

مشخص شی به تر و تمیز یا Shift-انتخاب به گسترش و یا [نرده / عبور / پروژه / EDGE / پاک کردن / لغو]:
انتخاب شی به تر و تمیز

همچنین ببینید: BEXTEND

یادگیری اتوکد

 

BTRIM (Express Tool)

Trim objects to blocks.

Find

Access Methods

BTRIM

Obsolete. Uses a block (or objects within a block reference) as a boundary to trim
objects in a drawing.

Command: BTRIM

Select cutting edge: Select block to use as the cutting edge

Specify object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Select object to trim

See also: BEXTEND