لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BTMARKDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BTMARKDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نشانگرهای تنظیم ارزش یا نه برای منابع بلوک پویا را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

مشخص می کند که نشانگرهای مجموعه مقدار نمایش داده نمی شوند

1

مشخص می کند که نشانگرهای تنظیم کننده مقدار نمایش داده می شوند