لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BPTEXTHORIZONTAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BPTEXTHORIZONTAL (متغیر سیستم) در اتوکد

متن نمایش داده شده برای پارامترهای عمل و پارامترهای محدودیت در Block Editor را به صورت افقی مجبور می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

متن را با خط بعد پارامتر تراز می کند

1

متن پارامترهای عمل و پارامترهای محدودیت را در Block Editor به صورت افقی نشان می دهد

متغیر سیستم BPTEXTHORIZONTAL برای پارامترهای عمل و پارامترهای محدودیت بلوک قابل استفاده است.