لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BPARAMETERSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BPARAMETERSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه متن پارامتر و ویژگی های موجود در Block Editor را نسبت به صفحه نمایش تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 12

مقادیر معتبر شامل یک عدد صحیح از 1 تا 255 است.